REGULAMIN 
Ogólne Warunki Umów Najmu
(obowiązują od dnia 1.01.2018 r.)
§1 Definicje Regulaminu

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (zwane Regulaminem lub OWUN) obowiązują dla Umów Najmu urządzeń gastronomicznych zawieranych przez Gastro Rental Sp. z o.o. Sp. k. (zwanej Wynajmującym) z siedzibą w Gądkach, ul. Magazynowa 5 i stanowią każdorazowo integralną część Umowy
 2. Dla potrzeb Umów Najmu wprowadza się następujące definicje pojęć:
  1. Wynajmujący”- Gastro Rental Sp. z o.o. Sp. k. oddająca Urządzenia do użytkowania;
  2. Najemca” – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą biorąca Urządzenia w najem;
  3. Strony” – wspólne określenie dla podmiotów występujących w umowie – Wynajmującego oraz Najemcy;
  4. „Przedmiot Najmu”, „Urządzenia”, „Sprzęty” – profesjonalne urządzenia gastronomiczne oraz wszelkie ich części składowe oraz przynależności oddane do użytkowania zgodnie z Umową Najmu;
  5. Opłata za Wynajem”, „Stawka Wynajmu” – ustalony w Umowie czynsz za najem Urządzenia

§2 Zawarcie Umowy Najmu

 1. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Przedmiotem najmu jest sprzęt znajdujący się w ofercie handlowej Wynajmującego tzn. w katalogu Gastro Rental oraz na stronie internetowej gastrorental.pl.
 3. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lub prawnym dysponentem sprzętów, które są przedmiotem najmu. Ponadto Wynajmujący oświadcza, że zakres jego uprawnień do dysponowania sprzętem, będącym przedmiotem najmu, uprawnia go do oddania sprzętu w najem na warunkach określonych w

§3 Oferta katalogowa

 1. Wynajmowane urządzenia są fabrycznie nowe i odpowiadają sprzętowi przedstawionemu w katalogu produktów Wynajmującego Gastro Rental oraz na stronie internetowej www.gastrorental.pl, w zakresie swojej mocy i funkcji.

§4 Płatności – Wynagrodzenie

 1. Ceny podane w katalogu produktowym Gastro Rental oraz na stronie internetowej gastrorental.pl są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
 2. Na podstawie zawartej Umowy, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty za Wynajem według następujących zasad:
  1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia w wysokości comiesięcznej stawki wspólnie uzgodnionej przez Strony i określonej każdorazowo w Umowie, na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania;
  2. niezależnie od wynagrodzenia, Najemca zobowiązany jest zapłacić jednorazową opłatę administracyjną w wysokości 500 złotych netto (powiększoną o należny podatek VAT) na rachunek Wynajmującego nr 81 1050 1520 1000 0090 3078 7833 na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od podpisania Umowy Najmu;
  3. uiszczenie opłaty administracyjnej, o której mowa w par. 4 ust. 2 lit. b powyżej jest warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do realizacji
 3. Strony wyrażają zgodę na doręczanie im faktur VAT drogą elektroniczną.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Wynajmującego.
 5. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wynajmujący ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.
 6. W przypadku zaległości w płatnościach za okres 2 miesięcy, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odebrania sprzętu na koszt Najemcy. Najemca w takim przypadku zobowiązuje się do:
  1. niezwłocznego wydania sprzętu Wynajmującemu;
  2. zapłaty czynszu za pełen miesiąc niezależnie od tego w jakim czasie umowę rozwiązał Wynajmujący;
  3. zapłaty kary umownej, określonej w §12 ust. 2, z tytułu rozwiązania umowy przed terminem z przyczyn istniejących po stronie
 7. Czynsz może być waloryzowany corocznie, poczynając od drugiego miesiąca danego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez GUS za rok

§5 Zasady wydania sprzętu

 1. Wydanie sprzętu przez Wynajmującego poprzedzać będzie złożenie pisemnego zamówienia przez Najemcę na oferowany sprzęt. W przypadku zaakceptowania przez Wynajmującego w/w zamówienia, Wynajmujący przekaże Najemcy Sprzęt po podpisaniu Umowy Najmu. Pisemne zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu
 2. Wydanie sprzętu na rzecz Najemcy nastąpi w miejscu wskazanym w Umowie jako miejsce użytkowania urządzenia w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony w dniu podpisania
 3. Transport sprzętu z siedziby Wynajmującego do miejsca użytkowania odbywać się będzie na koszt Wynajmującego, chyba że Strony postanowią
 1. Wydanie sprzętu przez Wynajmującego w miejscu jego użytkowania potwierdzone będzie każdorazowo „Protokołem Przekazania/Odbioru Sprzętu”.
 2. Najemca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia Sprzętu pod względem ilościowym oraz jakościowym. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zamówionego Sprzętu powinny być odnotowane w Protokole i niezwłocznie przekazane Wynajmującemu.
 3. Podpisanie przez Najemcę Protokołu bez zastrzeżeń traktowane jest jako przyjęcie Sprzętu bez zastrzeżeń. W tym momencie przechodzą jednocześnie na Najemcę wszelkie prawa i obowiązki związane ze Sprzętem. Najemca ponosi również odtąd pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Sprzętu.
 4. Po dostawie przez Wynajmującego Sprzętu do miejsca użytkowania Urządzenia, Najemca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem serwisu dogodnego terminu celem dokonania montażu Sprzętu oraz jego uruchomienia. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obecności oraz wglądu w prawidłowość montażu Urządzenia.

§6 Prawa i obowiązki Najemcy

 1. Przez cały okres trwania umowy Najemca zobowiązany jest do korzystania ze Sprzętu z należytą jakością oraz starannością.
 2. Najemca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami zapewniającymi należyte korzystanie ze Sprzętu.
 3. Najemca zobowiązany jest do użytkowania Sprzętu zgodnie z Instrukcją obsługi załączoną każdorazowo do Sprzętu.
 4. Najemca zobowiązany jest do dbania o Sprzęt, w tym do używania środków do konserwacji i czyszczenia Sprzętu zalecanych przez Wynajmującego, dokonywania okresowych przeglądów Sprzętu w serwisie wskazanym przez Wynajmującego, a także do niezwłocznego zgłaszania każdorazowo wykrytych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sprzętu, w terminie nie później niż 3 dni od daty wykrycia nieprawidłowości, pod rygorem obciążenia Najemcy kosztami naprawy serwisowej (w tym usługą naprawy wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi – jak np. części zamienne, koszty dojazdu).
 5. Najemca zapewnia przyłącze wodno-kanalizacyjne i dostawę energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami producenta i obowiązującymi
 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany lokalizacji wynajmowanych urządzeń w obrębie filii i oddziałów Najemcy na podstawie pisemnego powiadomienia Wynajmującego przez Najemcę. Wszelkie koszty związane ze zmianą lokalizacji ponosi Najemca. Przemieszczenie urządzenia z miejsca użytkowania bez pisemnej zgody Wynajmującego stanowi istotne naruszenie warunków Umowy i będzie podstawą do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, a ponadto będzie uznane przez Wynajmującego za przywłaszczenie
 7. Przedmiot Najmu nie może być bez zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie, przedmiotem użyczenia ani podnajmu. Najemcy nie wolno sprzedać Urządzenia, zbyć w inny sposób, oddać ani też oddać w zastaw lub w inny sposób obciążyć.
 8. Przez czas trwania Umowy Najemca zobowiązany jest do utrzymywania we własnym zakresie i na własny koszt wynajmowanego Sprzętu oraz jego zabezpieczenia przed niewłaściwym i nieuprawnionym jego wykorzystywaniem. Najemca zobowiązany jest również do podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnionych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia uszkodzenia lub utraty Sprzętu.
 9. Najemca zobowiązany jest do eksploatacji wynajmowanego Sprzętu zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta oraz Wynajmującego, w tym do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm, w szczególności w zakresie ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu Przedmiotu
 10. Najemca zobowiązany jest również do stosowania się do wszelkich norm, zaleceń oraz wymogów organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności.
 11. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich zmianach okoliczności mogących mieć wpływ na ryzyko i na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia

§7 Prawa i obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do dostarczenia na rzecz Najemcy zamówionego przez niego Sprzętu wskazanego w Ofercie/Zamówieniu zgodnie ze Specyfikacją Sprzętu, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do zorganizowania środka transportu oraz należytego zabezpieczenia Sprzętu na czas transportu, przy czym w razie posłużenia się przez Najemcę własnym środkiem transportu bądź wskazanym przez niego przewoźnikiem, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność związaną z ryzykiem utraty lub uszkodzenia Sprzętu w czasie
 3. W razie niemożności wynajęcia Sprzętu zamówionego przez Najemcę wskazanego w Ofercie, Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Najemcy, oferując mu sprzęt najbardziej zbliżony pod względem funkcjonalności i parametrów technicznych przy założeniu, że:
  1. parametry oferowanego sprzętu nie będą niższe niż parametry Sprzętu, który miał być przedmiotem umowy;
  2. zmiana nie wpłynie na wysokość
 1. W sytuacji braku możliwości wynajęcia Sprzętu, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Najemcy, przy czym Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze oraz o zwrot utraconych z tego tytułu korzyści.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego zaplecza serwisowego pozwalającego na prawidłową konserwację oraz serwis wynajmowanego Sprzętu. Warunki obsługi serwisowej wynajmowanych urządzeń określa Załącznik nr 2.

§8 Przegląd oraz serwisowanie sprzętu

 1. Wszelkie naprawy Sprzętu w trakcie trwania Umowy wynikające z niewłaściwej eksploatacji (niezgodnie z instrukcją obsługi) obciążają Najemcę, który zobowiązany jest do naprawy Sprzętu w serwisie wskazanym przez Wynajmującego. Czas naprawy lub serwisu Sprzętu nie zwalnia Najemcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia za ten czas.
 2. Najemca zobowiązany jest poddać wynajmowany Sprzęt corocznym okresowym przeglądom technicznym. Kolejne przeglądy wykonywane będą przez wskazany serwis co 12 miesięcy od dnia wydania Sprzętu. Najemca zobowiązany jest do ustalenia z Wynajmującym terminu planowanego przeglądu, w tym do umożliwienia Wynajmującemu uczestniczenia w przeglądzie. W razie stwierdzenia wad w działaniu Sprzętu, Najemca wraz ze wskazanym przedstawicielem serwisu zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu zawierającego opis dostrzeżonych wad, a następnie do niezwłocznego przekazania go Wynajmującemu, pod rygorem uznania, że wyłączną winę za uszkodzenia ponosi
 3. Koszty przeglądów okresowych pokrywa
 4. Niezależnie od postanowień wskazanych w pkt 2 niniejszego paragrafu, w czasie trwania umowy Wynajmujący zastrzega sobie prawo do inspekcji miejsca, w którym znajduje się Sprzęt, jak i sprawdzenia Sprzętu w siedzibie Najemcy w celu oceny ryzyka powstania szkód oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka oraz prawidłowości korzystania ze Sprzętu. O dacie ewentualnej kontroli Wynajmujący powiadomi Najemcę w terminie co najmniej 2 dni przed datą planowanej
 5. W razie stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli nieprawidłowości w zabezpieczeniu lub używaniu Sprzętu wbrew zaleceniom producenta bądź Wynajmującego, naruszenia przez Najemcę obowiązujących norm bądź przepisów prawa, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy oraz odebrania Sprzętu na koszt Najemcy, przy czym Najemca obowiązany on do uiszczenia czynszu za pełen miesiąc, niezależnie od tego, w jakim czasie Wynajmujący rozwiązał Umowę.

§9 Ubezpieczenie

 1. Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie wynajmowanych urządzeń w ramach polisy All
 2. Strony zobowiązane są do przestrzegania Ogólnych Warunków
 3. W przypadku nie zastosowania się przez Najemcę do wymogów zawartych w Warunkach Ubezpieczenia i odmowy z tego tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkody poniesionej przez Wynajmującego w pełnej wysokości.
 4. W sytuacji wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu zajścia zdarzeń objętych polisą All Risks w kwocie, która nie pokrywa w pełni szkody poniesionej przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu, na podstawie noty obciążeniowej w ciągu 14 dni od wezwania, sumy pieniężnej stanowiącej różnicę pomiędzy poniesioną szkodą a wypłaconym

§10 Rozwiązanie umowy

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w każdym
 2. Najemcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wynajmującego któregokolwiek z obowiązków wynikających z OWUN bądź Umowy, jeżeli Wynajmujący po wezwaniu go przez Najemcę do wykonania lub należytego wykonania Umowy w dalszym ciągu jej nie wykonuje lub wykonuje ją nienależycie.
 3. Wypowiedzenie Umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej, zaś bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od daty doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w wypadkach wskazanych w umowie, jak również w przypadku naruszania przez Najemcę praw i obowiązków wskazanych w OWUN lub wynikających z treści
 5. Po zakończeniu Umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, uwzględniające wykorzystywanie Sprzętu w celach związanych z prowadzoną przez niego działalnością, z zastrzeżeniem 12.
 6. Najemca jest zobowiązany zwrócić Sprzęt w uzgodnionym terminie umyty/wyczyszczony i wysuszony. W przypadku stwierdzenia, że Sprzęt nie jest wyczyszczony, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami czyszczenia i wystawi za tę usługę fakturę
 7. Przekazanie Sprzętu na rzecz Wynajmującego potwierdzone zostanie „Protokołem Przekazania/Odbioru Sprzętu”.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest do sprawdzenia Sprzętu. Wszelkie dostrzeżone usterki powinny być odnotowane w Protokole. Wynajmujący zastrzega sobie przy tym prawo do dokładnego sprawdzenia Sprzętu w swojej siedzibie, zaś wszelkie wadu oraz nieprawidłowości w Sprzęcie ujawnione w terminie 1 tygodnia od daty zakończenia Umowy i odbioru Sprzętu poczytuje się za wady powstałe z winy
 1. W razie stwierdzenia uszkodzenia Sprzętów ujętych w Protokole lub wykrytych w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, koszt naprawy sprzętu obciąża Najemcę. W przypadku stwierdzenia, że Sprzęt został uszkodzony, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami naprawy i wystawi za tę usługę fakturę

§11 Prawo wykupu sprzętu

 1. W razie rozwiązania Umowy wskutek upływu czasu lub w sposób opisany w §10 OWUN, Najemcy przysługuje prawo wykupu Przedmiotu Najmu. W celu wykupu Sprzętu Najemca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Wynajmującego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Umowy, o zamiarze skorzystania z prawa wykupu pod rygorem utraty w/w uprawnienia (w przypadku upływu czasu, na jaki Umowa jest zawarta) lub w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia) do złożenia Wynajmującemu pisemnego oświadczenia o chęci skorzystania z prawa wykupu sprzętu (dot. zdarzeń opisanych w §10 OWUN).
 2. W przypadku rozwiązania Umowy wskutek upływu czasu, Strony wspólnie ustalą wynagrodzenie za wykup sprzętu, które będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego na rzecz nabywcy sprzętu. W przypadku rozwiązania Umowy wskutek zdarzeń opisanych w §10 OWUN wysokość wynagrodzenia za wykup sprzętu zostanie wskazana przez Wynajmującego z uwzględnieniem wartości sprzętu oraz stopnia jego zużycia na dzień rozwiązania umowy i zostanie przekazana uprawnionemu do wykupu w terminie 14 dni liczonych począwszy od dnia doręczenia oświadczenia o chęci skorzystania z tego
 3. Niezależnie od uprawnień dotyczących wykupu Sprzętu przysługujących Najemcy, decyzję ostateczną dotyczącą sprzedaży Przedmiotu Najmu podejmuje Wynajmujący, który może od tego prawa odstąpić zachowując Przedmiot Najmu. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Najemcy nie przysługują żadne roszczenia względem Wynajmującego.

§12 Kary umowne

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy karą umowną w przypadku braku niezwłocznego wydania Wynajmującemu przez Najemcę Sprzętu, w związku z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy przez Wynajmującego, rozwiązaniem Umowy lub upływem czasu, na jaki Umowa została zawarta, w wysokości 2/30 wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 2. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy karami umownymi:
  1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Najemcę obowiązków wynikających z Umowy lub OWUN – do wysokości poniesionej szkody;
  2. w przypadku rozwiązania umowy przez Najemcę z przyczyn innych niż zawinione przez Wynajmującego lub rozwiązania umowy przez Wynajmującego z przyczyn istniejących po stronie Najemcy, w wysokości 50% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto należnego Wynajmującemu za każdy miesiąc, liczonego od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu, na jaki Umowa została
 3. Kary umowne podlegają sumowaniu, a w szczególności naliczenie przez Wynajmującego kary umownej z tytułu rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z jednego powodu nie wyłącza prawa do naliczenia kary umownej z innego tytułu, np. naruszenia obowiązku związanego z serwisowaniem sprzętu.
 4. W sytuacji opisanej powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do zapłaty, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku opóźnienia z zapłatą kary umownej, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych – za każdy dzień opóźnienia.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach uregulowanych w kodeksie
 6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy dochowaniu najwyższej staranności (siła wyższa).

§13 Klauzula poufności

 1. Strony Umowy oraz podmioty z nimi współpracujące na podstawie umowy zlecenia lub innych umów prawa cywilnego zobowiązują się, że nie będą ujawniać żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony (określonej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), w szczególności informacji, które są związane z działalnością drugiej Strony przy wykonywaniu lub choćby przy okazji wykonywania Umowy, niezależne od ich formy (ustnie, pisemnie, zapis komputerowy, wiadomość e-mail) bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.
 2. Obowiązek zachowania poufności opisany w ust. 1 powyżej dotyczy w szczególności informacji, danych handlowych, organizacyjnych, finansowych, kadrowych, technicznych, technologicznych, a w tym inwestycji, przygotowań i negocjacji w sprawie zawarcia jakichkolwiek umów, a także informacji powiązanych z drugą stroną, jego partnerach handlowych oraz
 3. Najemca zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać żadnych informacji dotyczących Wynajmującego stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wynajmującego zgodnie z ustawą o zakazie konkurencji jak wyżej, w szczególności informacji związanych z działalnością Wynajmującego, które mogłyby zostać uznane za poufne, ani ze sposobem wykonywania Umowy, a przekazanych drugiej Stronie na piśmie z odpowiednim oznaczeniem poufności, w okresie obowiązywania Umowy ani w okresie 2 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.
 4. Najemca zobowiązuje się także posługiwać wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi w trakcie pełnienia swej funkcji i w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy wyłącznie w celu należytego wykonania swoich obowiązków. Najemca zobowiązuje się przy tym powstrzymać od przekazywania tych informacji innym osobom, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i ochrony interesu

Wynajmującego. Najemca zobowiązuje się do nierozpowszechniania wiadomości, które mogłyby naruszyć interes lub dobre imię Wynajmującego.

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają praw Stron do ujawnienia informacji poufnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również nie uchylają praw Stron do podawania do publicznej wiadomości informacji, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach powierniczych i przepisów wykonawczych do tejże ustawy. W razie ujawienia informacji w przypadku zaistnienia okoliczności opisanej w poprzednim zdaniu, każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony.

§14 Zakaz konkurencji

 1. Najemca zobowiązuje się, że w czasie trwania Umowy oraz w okresie 2 lat od zakończenia jej obowiązywania nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej względem działalności prowadzonej przez Wynajmującego zarówno na własny jak i na cudzy rachunek, w tym w szczególności nie będzie prowadził działalności której przedmiotem jest najem długoterminowy sprzętu znajdujący się w ofercie handlowej Wynajmującego.
 2. Za działalność konkurencyjną wobec Wynajmującego uważane jest również uczestniczenie w ramach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Wynajmującego, w szczególności przez wnoszenie wkładów i nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji.
 3. Jednocześnie Najemca zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku cywilnoprawnego, na własny lub cudzy rachunek, osób spośród personelu Wynajmującego, w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej;
  2. zaniechania jakichkolwiek działań zmierzających do nakłaniania klientów Wynajmującego do rozwiązania z nim umowy lub jej nienależytego wykonania w celu prowadzenia działalności
 4. W razie naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu podmiot naruszający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 20.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przez Wynajmującego na zasadach ogólnych.

§15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy Najmu Strony będą starały się rozwiązać polubownie, zaś w razie braku porozumienia właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 4. Postanowienia OWUN stanowią integralną część Umowy